قرآن مجید صفویه

نظر شما:

این مصحف شریف در زمان سلطنت شاه طهماسب دوم صفوی (۱۱۳۵-۱۱۴۵ق) توسط محمدهاشم بن محمدباقر اصفهانی کتابت شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۰۳/۰۰۰
تاریخ خلق : ۳ محرم ۱۱۳۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کاغذ نخودی
جنس : کاغذدست ساز نخودی، مقوا (پاپیه ماشه)،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز نخودی، لاکی (روغنی)، تذهیب و ترصیع،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک