قرآن مجید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخ میرزاآقاجان پرتو اصفهانی که به دستور معتمدالدوله فرهادمیرزا در ربیع الاول ۱۲۹۷قمری کتابت شده است. مهر و دستخط احتشام الملک در ابتدا و نسخه قصیده ای از جناب پرتو در مدح و تاریخ استنساخ در انتهای نسخه موجود است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزا علیرضا اصفهانی ملقب به آقا جان پرتو (کاتب)
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۲۹۷ قمری (قرن ۱۲۹۷)
رنگ : کاغذ نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک