قرآن مجید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این مصحف شریف به خط نسخ سدهٔ ۱۳قمری کتابت شده است. دو صفحهٔ آغازین دارای دوسرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع بوده و ترجمه و خواص سور نیز به خط شکسته نستعلیق است.تمام صفحات مجدول کمنداندازی شدهٔ محرّرند. جلد اثر تیماج قرمز با آستر ابری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۳۰/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا نامعلوم
رنگ : کاغذ ترمه
جنس : کاغذ دست ساز ترمه، چرم تیماج،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان