قرآن مجید تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

این مصحف شریف به خط ثلث جلی (به طلا و لاجورد) و خفی (به مشکی) بدون رقم و تاریخ کتابت شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۰۸/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۸) تا قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
تکنیک : دستنویس، جلدسازی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان