قرآن مجید صفویه

نظر شما:

تمامی اوراق این نسخه به صورت متن و حاشیه (متن: ترمه خانبالغ و حاشیه: فرنگی آهارمهره)است .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۱۷/۰۰۰
موضوع اثر : قرآن مجید
رنگ : کاغذ نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان