قرآن مجید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این مصحف شریف در اوایل سدهٔ ۱۳هجری به خط نسخ کاتبی ناشناس کتابت شده است. شش صفحه و سرسوره ها و تقسیمات و رموز مذهّب هستند.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۲۰/۰۰۰
رنگ : کاغذ نخودی (ترمه ختائی)
تکنیک : کاغذ دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان