قرآن مجید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این مصحف شریف به خط نسخ سدهٔ ۱۳قمری بر روی پوست نازک آهو؛ فهرست سور در دو صفحه درون ترنج های طلااندود به شنگرف با حاشیهٔ مذهّب مرصّع؛ دعای قبل از قرائت با لاجورد درون ترنج طلااندود با حاشیهٔ مذهّب مرصّع؛ دو صفحهٔ آغازین دارای سرلوح تمام مذهّب مرصّع؛ سرسوره ها به شنگرف روی زمینهٔ طلااندود؛ تمام صفحات مجدول محرّر و بین سطور طلااندازی شده. جلد لاکی مذهّب با آستر لاکی قرمز با نقش گل نرگس و بدرقهٔ ابری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۳۴/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا نامعلوم
رنگ : پوست آهو نخودی رنگ
ابعاد : طول (۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان