پوست

​پوست (leather/skin) عبارتند از تیماج/ سَختیان (پوستِ بُز)، میشَن/ میشِن/ میشین (پوستِ گوسفند) و ساغَری/ کیمُخت (پوستِ کفل استر و الاغ) که از آنها در انواع جلد به نام‌­های ساده، ضربی، سوخت و معرّق استفاده می‌­شد. پوست­‌ها به ترتیب دوام و استقامت عبارتند از: ساغری، تیماج و میشن.

نظر شما: