قرآن مجید

نظر شما:

این نسخه بر روی پوست آهو و به خط کوفی قرن چهارم هجری کتابت شده و در ابتدا و انتهای نسخه، دو مجلس نگارگری (پسر جوان در حال مطالعه و زنی در حال شانه کردن گیسوان) ضمیمه شده است. این اثر بعدها با کاغذ ترمهٔ ختائی آهارمهره حاشیه شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۱۸/۰۰۰
موضوع اثر : قرآن مجید
تاریخ خلق : از نامعلوم تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کاغذ پوستی سفید
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک