الدعاء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این نسخه به خط نسخ احمد شاملو [مشهدی] در صفر ۱۲۲۰قمری کتابت شده؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع؛ عناوین به سفیدآب یا شنگرف در کتیبه های طلااندود؛ جدول و کمند زرّین محرّر؛ بین سطور طلااندازی و جلد ترمه با نقش بته جقه و مغزی و سجاف میشن قرمز است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد شاملو (خوشنویس)
تاریخ خلق : از نامعلوم تا صفر ۱۲۲۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کاغذ نخودی (خانبالغ)
جنس : کاغذ دست ساز ترمهٔ خانبالغ، ترمه سجاف دار،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان