جنةالامان الواقیة و جنةالایمان الباقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

به خط نسخ محمود بن احمد هزارجریبی در ربیع الاول ۱۳۲۱ قمری برای اتابک اعظم؛ دارای سرلوح مذهّب مرصّع در صفحهٔ آغازین؛ تمام صفحات مجدول به زر و شنگرف محرّر؛ عناوین به شنگرف در تاج زرّین بالای صفحات؛ کمنداندازی شدهٔ محرّر؛ نام اتابک و تاریخ کتابت در صفحهٔ مذهّب انتهای نسخه؛ ۹۷ برگ ۲۱ سطری به ابعاد ۷/۶×۱۱/۵ سانتیمتر؛ کاغذ ترمه قطع جانمازی و جلد روغنی با نقوش اسلیمی روی بوم سبز و آستر گل و بوتهٔ زرّین روی بوم قهوه ای مجدول با بدرقهٔ ابری و قلق چرمی میشن قیطان دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم‌ بن علی کفعمی (مؤلف) محمودبن احمد هزار جریبی (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۳۲۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان