مفتاح‌الفلاح صفویه

نظر شما:

نسخ محمداسماعیل شیرازی در شعبان ۱۰۸۷ق، حاشیه به خط شکسته نستعلیق، دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع و حاشیهٔ اسلیمی مرصّع و بین سطور طلااندازی شده در دو صفحهٔ آغازین، تمام صفحات زرافشان و مجدول و کمنداندازی شدهٔ زرین، ۲۱۴برگ ۱۲سطری به ابعاد ۱۷/۴.۱۰/۵ سانتیمتر، کاغذ خانبالغ قطع نیم ربعی، جلد میشن مشکی با عطف و آستر میشن سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۲۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهائی (مؤلف) محمد اسماعیل شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۰۸۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن، چرم میشن، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان