القاموس‌المحیط صفویه

نظر شما:

تألیف محمد بن یعقوب فیروزآبادی نسخ مرتضی قلی در ۴ شنبه ۱۷ ربیع الثانی ۱۰۸۴ق دارای سرلوح مذهّب مرصّع در آغاز نسخه بین سطور طلااندازی شده در صفحات آغازین تمام صفحات مجدول و کمنداندازی به زر محرّر محشّی لغات و عنوان به شنگرف ۵۶۷ برگ ۲۹ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد ساغری مشکی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۲۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن یعقوب فیروزآبادی (مولف) مرتضی قلی (خوشنویس)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی
تاریخ خلق : ۱۰۹۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان