ترجمه مفتاح‌الفلاح

نظر شما:

متن خط نسخ و ترجمه خط نستعلیق به شنگرف، حاشیه به نستعلیق، دارای سرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع، تمام صفحات مجدول و کمنداندازی و ستون بندی شده به زر محرّر، ۱۲۸برگ ۸سطری به ابعاد ۲۳/۲.۱۴/۵ سانتیمتر، کاغذ ترمه قطع رقعی، جلد میشن سرخ ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۵۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف) محمدبن حسین آقاجمال خوانساری (مترجم)
موضوع اثر : دعاها
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک