العروض سلجوقیان

نظر شما:

تالیف امام یعقوب بن احمد نیشابوری، نسخ محمد بن ابن فضل صایغی بیهقی سده ۶، عنوان و نشان شنگرف،خوانده ی نزد ابوجعفر احمد بن علی مقری، بر کاغذ دولت آبادی با حاشیه ی فرنگی در ۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۰۷
پدید آورندگان : یعقوب‌ابن احمد نیشابوری (مولف) محمدبن ابن الفضل صایغی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : عروض
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم میشن، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک