منیةالراضی برسائل‌القاضی سلجوقیان

نظر شما:

احمد بن محمد میدانی از سخنان ابواحمد منصور ابن محمد ازدی هروی برگزیده، نسخ محمد بن ابن فضل صایغی بیهقی در ۱ صفر ۵۱۸، عنوان و نشان شنگرف، خوانده ی نزد ابوجعفر احمد بن علی مقری، با یادداشت سعید بن احمد میدانی که میگوید نویسنده نسخه ی صایغی را بر من خوانده است، بر کاغذ دولت آبادی با حاشیه ی فرنگی در ۳۴ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۰۹
پدید آورندگان : احمد بن محمد میدانی (گردآورنده) محمدبن ابن الفضل صایغی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : کلمات قصار
تاریخ خلق : ۱ صفر ۵۱۸ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم میشن، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک