شرح القصائدالمعلقات السبع سلجوقیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن ابن الفضل صایغی بیهقی (کاتب) حسن بن احمد زوزنی (مؤلف)
موضوع اثر : شرح شعر عربی
تاریخ خلق : ۵۱۹ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : متن دولت‌آبادی حاشیه فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان