امالت و ادغام سلجوقیان

نظر شما:

نسخ محمد بن ابن الفضل صایغی بیهقی در ۵۱۹، عنوان و نشان شنگرف، از آن محمد بن عبدالله صدیق الملک با مهر های وی در ۱۳۰۹، بر کاغذ دولت آبادی با حاشیه ی فرنگی در ۲ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۱۲
پدید آورندگان : محمدبن ابن الفضل صایغی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : قرائت قران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم میشن، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز ، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان