الجمل فی الاعراب سلجوقیان

نظر شما:

تالیف ابوبکر عبدالقاهر گرگانی، نسخ محمد بن ابن الفضل صایغی بیهقی در رجب ۵۱۹، عنوان و نشان شنگرف، از آن صدیق الملک محمد بن عبدالله النوری، بر کاغذ دولت آبادی با حاشیه ی فرنگی در ۱۴ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۰۲
پدید آورندگان : ابوبکر عبدالقاهر گرگانی (مولف) محمد بن ابن الفضل صایغی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : صرف و نحو عربی
تاریخ خلق : ۵۱۹ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی ، چرم میشن، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان