اسماء اصحاب الکهف سلجوقیان

نظر شما:

نسخ سده ۶، بر کاغذ دولت آبادی با حاشیه ی فرنگی در ۱ برگ ۱۳ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۱۰
موضوع اثر : اسامی اصحاب کهف/ تفاسیر (سوره الکهف)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم میشن، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان