اسماء اصحاب الکهف سلجوقیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۱۰
موضوع اثر : اسامی اصحاب کهف/ تفاسیر (سوره الکهف)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی حاشیه فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان