منشات صفویه

نظر شما:

نستعلیق سده ۱۱, دارای مهر محمدرضا بن محمد حسینی، مهر مرتضی، مهر محمدرضا حسینی و مهر محمد ...، بر کاغذ ترمه در ۶ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۳۵/۰۰۲
پدید آورندگان : ابوالقاسم بن سلطان حسین (کاتب)
موضوع اثر : وقفنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۰۸۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک