الفوائدالوافیة یا مسائل التی ارسلها الشیخ حسین‌بن مصلح‌الصیمری الی الشیخ زین‌الدین علی‌بن عبدالعالی‌الکرکی صفویه

نظر شما:

الفوائدالوافیة یا مسائل التی ارسلها الشیخ حسین‌بن مصلح‌الصیمری الی الشیخ زین‌الدین علی‌بن عبدالعالی‌الکرکی، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت خریداری در ۱۲۵۷، یادداشت خریداری و مهر علی محمد بن محمد بن اسماعیل، بر کاغذ ترمه در ۳ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۴/۰۰۳
موضوع اثر : فقه جعفری- پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان