شرح الکافی صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالفضائل حسام الدین محمد صالح بن احمد المازندرانی طبری در ۱۴ صفر ۱۰۶۳، نسخ احمد بن کمال بن احمد در ۱۰۸۶، عنوان و نشان شنگرف، مقابله شده با نسخه ی شارح به گواهی پسرش محمد هادی در رجب ۱۰۸۶، تا پایان کتاب العقل، یادداشت به تاریخ ۱۲۳۱، خریداری و مهر ابوجعفر بن جمال الدین کجوری، خریداری و تملک محمد بن حاج محمدصالی در ۱۲۷۴ با مهر وی، خریداری حسین بن مقیم حسینی در ۱۲۸۷ با مهر وی، بر کاغذ ترمه در ۲۳۹ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن یعقوب کلینی (مولف) محمد صالح بن احمد مازندرانی (شارح)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۸۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان