بصائرالدرجات (جزوا) صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن حسن صفار، جزو ۱، نسخ محمد تقی ساروی در دهه ی سوم ماه پنجم ۱۰۷۸، بر کاغذ ترمه در ۹۴ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۷/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد بن حسن صفار (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۷۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان