الامالی صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن حسن طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰) معروف به شیخ طوسی، شیخ‌الطایفه و شیخ، از علمای ایرانی شیعه در قرون چهارم و پنجم، نسخ علی رضای الموتی در پایان صفر ۱۰۸۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک و مهر محمدرضا طهرانی، تملک محمدمقیم بن محمدموسی خطیب عبدالعظیم رازی با مهر وی، مهر و یادداشت محمدمحسن بن نظام الدین تفرشی، یادداشتی به تاریخ ۱۲۲۸، بر کاغذ ترمه در ۱۹۴ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ سرطبل دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : علی رضا الموتی (کاتب) محمد بن حسن طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۸۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان