جامع اسرارالعلماء صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ محمد قاسم بن محمد بن جواد فقیه کاظمی نجفی ابن الوندی در گذشته ی پس از ۱۱۰۰، در شرح استبصار شیخ طوسی، نسخ ۱۱۰۰، از وصیت است تا پایان فرایض که در نجف در آدینه ی ۱۲ رمضان ۱۱۰۰ به انجام رسیده، عنوان و نشان شنگرف، برگ نخست یک صفحه تمام به خط حاج شیخ عباس محدث قمی ، بر کاغذ ترمه در ۲۸۰ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای با سجاف سبز است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسن طوسی (مولف) محمد قاسم بن محمد کاظمی نجفی (شارح)
موضوع اثر : احادیث احکام/احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۲ رمضان ۱۱۰۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان