گزیده اشعارست از شیخ روزبهان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۵۵
پدید آورندگان : ابومحمد روزبهان بقلی شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی عرفانی ) قرن 6
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک