گزیده اشعارست از خواجه خسرو، صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۶۲
پدید آورندگان : خسرو (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک