کلیات سعدی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر) شاه محمد کاتب (کاتب)
موضوع اثر : کلیات شعر
تاریخ خلق : ۱۰۰۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک