بوستان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۳۹/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (مولف) سلطان علی مشهدی (کاتب)
موضوع اثر : شعر تعلیمی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۵)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک