الحوارء فی شرح‌الزوراء صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسین عقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی متن و شرح این رساله هر دو از محقق دوانی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۱۷
پدید آورندگان : محمدبن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب) جلال‌الدین محمد دوانی (مولف و شارح)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک