جبر و قدر صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسین عقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی رساله ازخواجه نصیر الدین طوسی است در ده باب به خواهش برخی ازدوستان.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۱۵
پدید آورندگان : محمدبن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : قضا و قدر- جبر و اختیار
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان