تحفه روحانی صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسین عقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی از محقق دوانی در یک مقدمه و چند فصل و یک خاتمه به نام سلطان غیاث الدین شاه نگاشته شده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۲۵
پدید آورندگان : جلال‌الدین محمد دوانی (مؤلف) محمد بن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک