خلق‌الاعمال صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسین عقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی این رساله از محقق جلال الدین محمد دوانی در بیان فلسفه اسلامی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۱۰
پدید آورندگان : جلال‌الدین محمد دوانی (مؤلف) محمد بن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک