تفسیر سورةالحجر صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسین عقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی این رساله از جلال الدین محمد بن اسعد دوانی که در حاشیه علامت تصحیح را دارد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۰۵
پدید آورندگان : محمدبن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب) جلال‌الدین محمد دوانی (مفسر و مؤلف)
موضوع اثر : تفاسیر (سوره حجر)
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک