انموذج‌العلوم فی مسائل من الفنون صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسین عقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی موضوعات این رساله ۱-در توحید واجب الوجود ۲-اعتراض میر فخر الدین استرآبادی بر محقق دوانی درمورد تصور و تصدیق ۳-هیولی جزو جسم نیست ۴-مسئله ای در هندسه در مورد زاویه ۵-یک مسئله اصولی ۶-کل خبر اما صادق و کذب
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۱۲
پدید آورندگان : محمد بن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب)
موضوع اثر : علوم اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک