نقشه GIS ایران در قرن ۱۲ قمری (نادرشاه افشار)

نظر شما:

نقشه قلمرو ایران در قرن ۱۲ هجری ، انقراض صفویه و نادرشاه افشار ترسیم شده توسط موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب در قرن ۱۴ ش به زبان فارسی دارای کاغذ کرم رنگ و استفاده از رنگ های آبی و بنفش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۲۴
پدید آورندگان : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۵ سانتیمتر) عرض (۷۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک