مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین باپیر آقا سهام السلطان فرزند حسن دهبکری با زینت خانم فرزند سلیمان دهبکری پیرامون واگذاری چهار دانگ قریه سرباغچه در ایلتمور به انضمام مبایعه نامه بین زینت خانم با حاجی بایزید در ظهر سند به تاریخ ۱۳۳۹ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۸ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۸۳
موضوع اثر : مبایعه نامه بین باپیر آقا سهام السلطان با زینت خانم
تاریخ خلق : ۱۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری