سکه مسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۶۶۳
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک