سکه ی نقره ایلخانان دست نشانده، حکومت سلیمان (همسر ساتی بک) ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ایلخانان دست نشانده، حکومت سلیمان (همسر ساتی بک)
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۸۵
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک