سکه ی نقره ی محمد ایلخانی ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ی محمد ایلخانی، احتمالا ضرب اَبخاز، ۷۳۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۷۵۸
تاریخ خلق : ۷۳۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک