سکه مس ایلخانان ایلخانان

نظر شما:

سکه مس ایلخانان، احتمالا الجایتو
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۶۱
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک