تمبرسورشارژی نه شاهی سلطنت پهلوی 1305 قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

تمبر سورشارژی نه شاهی از سری سلطنت پهلوی به رنگ خاکستری و قرمز با تصویر تصویرشیر و خورشید( آرم شاهنشاهی ایران) و نقوش اسلیمی در حاشیه. مهر سورشارژی با متن - 1305 سلطنت پهلوی regne de pahlavi 1926 - بر روی تمبر. عبارتهای - postes persanes - پست ممالک محروسه ایران- بر روی تمبر. مبلغ تمبر به فارسی و لاتین.
Accession Number: 1305.10.00554
Medium : نقش شیر و خورشید و خوشه وسط دایره
Date : از 1305 شمسی (قرن 14) تا نامعلوم
Color : خاکستری و قرمز
Dimensions : length (3 سانتیمتر و 1 میلیمتر) width (2 سانتیمتر و 4 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline