تمبر 3 ریالی طوسی ورزشهای باستانی پهلوی

Your Comment:

تمبر 3 ریالی طوسی با موضوع ورزشهای باستانی و تصویر کوه دماوند
Accession Number: 1332.10.00889
Medium : تصویر کوه دماوند
Date : 4 آبان 1332 شمسی (قرن 14)
Color : طوسی
Dimensions : length (4 سانتیمتر و 1 میلیمتر) width (2 سانتیمتر و 8 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline