برگی از شاهنامه (پسران فریدون و اژدها) صفویه

Your Comment:

4 ستون و 17 سطر . عنوان داستان در ستون میانی و در سطر 15 با قرمز نوشته شده است. سه سوار با کمان و تیردان و تصویر اژدها در پایین است. مجدول سرنج و طلا است.
Accession Number: 1393.02.00004
Medium : داستان آزمودن فریدون پسران خود را به صورت اژدها
Date : قمری (قرن 11)
Color : نخودی
Dimensions : length (23 سانتیمتر و 8 میلیمتر) width (13 سانتیمتر و 6 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline