برگی از شاهنامه (کاووس کیخسرو را به تخت می نشاند) صفویه

Your Comment:

دارای 4 ستون و 15 سطراست. تصویر میانه صفحه است.پس زمینه طبیعت است می شود. تصویر مجدول برنج و طلا است. در کارگاه کتاب آرایی استرآباد تصویرسازی شده است.
Accession Number: 1393.02.00005
Medium : داستان به تخت نشاندن کیخسرو توسط کاووس
Date : قمری (قرن 11)
Color : نخودی
Dimensions : length (23 سانتیمتر و 6 میلیمتر) width (13 سانتیمتر و 6 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline