برگی از شاهنامه (رفتن شیرین به کاخ خسرو) صفویه

Your Comment:

تصویر کاخ خسرو و خودش با پیراهن زرد وردای سرخ و تاجی برسر که شیرین د ر پایش نشسته و تعدادی از حاضرین در اطراف و تعدادی خدمه با مجدول سرنج و مطلا
Accession Number: 1393.02.00008
Medium : رفتن شیرین به کاخ خسرو
Date : قمری (قرن 11)
Color : نخودی
Dimensions : length (23 سانتیمتر و 7 میلیمتر) width (13 سانتیمتر و 6 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline