برگی از شاهنامه (نبرد رخش و شیر) صفویه

Your Comment:

دارای 4 ستون و 18 سطراست. تصویر نیمه بالایی صفحه است. 1 شیر زخمی و 1 اسب و مردی در زیر درخت دراز کشیده است. جداول مزین به رنگ نارنجی و طلا است. در کارگاه کتاب آرایی استرآباد تصویرسازی شده است.
Accession Number: 1393.02.00006
Medium : کشتن شیر توسط رخش
Color : نخودی
Dimensions : length (24 سانتیمتر) width (14 سانتیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline