قطعه نستعلیق ممتاز . قلم مشقی .کتابت خفی صفویه

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز.قلم :مشقی وکتابت خفی.صفحه پردازی:چلیپا.کاغذ :دست ساز آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .رقم :فقرعلی کاتب .متن دارای 6لچکی مذهب ومرصع ومنقش به نقوش اسلیمی وگل وبرگهای ختایی الوان .دوطرف دارای6چلیپای بقلم کتابت خفی با زمینه زر افشان .جدول کشی به قهوه ای .لاجوردوطلا باتحریر مشکی .پاسپارتو به گل بهی .کمند به طلا با تحریر مشکی
Accession Number: 1393.03.00017
Artists : میر علی هروی (خوشنویس)
Medium : ابیاتی از یک غزل
Date : قمری (قرن 10)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، پاسپارتو، جدول کشی، زر افشان، کمند اندازی،
Dimensions : length (26 سانتیمتر و 8 میلیمتر) width (17 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline