قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی .چلیپا صفویه

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: چلیپایی. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: حسن شاملو (امیرالامرا خراسان در زمان صفوی). بین سطور طلااندازی منقش و محرر به سفیدآب. حاشیه: تسمه‌اندازی با نقوش حل‌کاری بر زمینه بنفش و نباتی .پاسپارتو: به نخودی. کمند به طلایی با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00123
Artists : حسن شاملو (شاعر، خوشنویس)
Medium : رباعی از خود خوشنویس
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ دست‌سازآهار مهره نخودی ، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ دست‌ساز آهار مهره نخودی ، طلا اندازی منقش و محرر، تسمه اندازی منقش، حل کاری، جدول کشی، کمند اندازی،
Dimensions : length (17 سانتیمتر و 7 میلیمتر) width (9 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of صفویه on timeline